1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze prestaties, op al onze offertes en op al onze facturen, met uitsluiting van alle andere verkoopsvoorwaarden. Er kan slechts worden van afgeweken mits een voorafgaand en bijzonder schriftelijk akkoord. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van de BV Allaert Griet houdt het akkoord van de klant met de algemene voorwaarden van de BV Allaert Griet in.

2.Onze offertes blijven één maand geldig vanaf de datum waarop zij aan de klant ter kennis werden gebracht. BV Allaert Griet is slechts gebonden na het akkoord van de klant met de uitgeschreven samenwerkingsovereenkomst. Dit akkoord dient alleszins schriftelijk (per brief, fax of e-mail) bevestigd te worden. Ingeval van akkoord met een offerte na de vermelde termijn van één maand, behoudt de BV Allaert Griet zich het recht voor om een nieuwe offerte op te stellen. De BV Allaert Griet kan m.a.w. nooit gebonden zijn door een offerte die laattijdig goedgekeurd werd.

3.De op de offertes/samenwerkingsovereenkomsten van de BV Allaert Griet vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW.

4. De door de klant ondertekende samenwerkingsovereenkomst houdt in hoofde van de BV Allaert Griet slechts een inspanningsverbintenis in. Van een resultaatsverbintenis kan nooit sprake zijn.

5.Indien de klant een overeenkomst van bepaalde duur wenst stop te zetten, dient hij dit per aangetekend schrijven aan de BV Allaert Griet te melden, en is hij gehouden tot betaling van 2* het maandelijks tarief.

6. Indien BV Allaert Griet door overmacht en redenen van dringende aard de opdracht niet kan uitvoeren, kan BV Allaert Griet  per aangetekend schrijven, met de motieven die ertoe aanleiding geven, de overeenkomst verbreken zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding. Bij aanvaarden van de verbreking door de klant zijn de verschuldigde bedragen beperkt tot de reeds geleverde prestaties.

7.De facturen van de BV Allaert Griet zijn betaalbaar ten laatste 30 dagen na de factuurdatum.

8. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

9.De BV Allaert Griet behoudt zich het recht voor om ingeval van laattijdige betalingen van facturen, haar diensten met onmiddellijke ingang stop te zetten.

10.Ook indien het vertrouwen van de BV Allaert Griet in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der overeenkomst in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de BV Allaert Griet zich het recht voor van de klant de door de BV Allaert Griet geschikt geachte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt de BV Allaert Griet zich het recht voor de gehele dienstverlening onmiddellijk stop te zetten. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding een bedrag verschuldigd zijn van 10 procent van het totaal verschuldigde bedrag.

11.De BV Allaert Griet voorziet een betalingskorting van 2 procent op het uiteindelijke factuurbedrag ingeval de klant 50 procent of meer van de factuur op voorhand, d.i. voordat de diensten effectief geleverd worden, betaalt.

12.Ingeval de klant met de door de BV Allaert Griet uitgeschreven factuur niet akkoord kan gaan, dient hij dit schriftelijk aan de BV Allaert Griet te melden en dit ten laatste binnen de 8 dagen vanaf de factuurdatum. Een gebrek aan protest veronderstelt de aanvaarding van de factuur en van de algemene voorwaarden. Elk protest dat meer dan 8 dagen na de factuurdatum geuit wordt, geldt als onbestaande.

13.Op de overeenkomst tussen de klant en de BV Allaert Griet is steeds het Belgische recht van toepassing.

14.In geval van betwistingen tussen de contractspartijen, is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel en alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd. Het bevoegde Vredegerecht is dat van het kanton Zomergem, zijnde het Vredegerecht van de zetel van de BV Allaert Griet.